Slava Novorossiya

Slava Novorossiya

Thursday, June 18, 2015

MARSHAL GEORGY ZHUKOV (DECEMBER 1, 1896 TO JUNE 18, 1974)

No comments:

Post a Comment