Slava Novorossiya

Slava Novorossiya

Wednesday, October 21, 2015

COLLECTIVE PUNISHMENT

https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_punishment

No comments:

Post a Comment