Slava Novorossiya

Slava Novorossiya

Wednesday, December 23, 2015

THE EXECUTION OF SEVEN OF STALIN’S HENCHMEN (DECEMBER 23, 1953)            On this date, December 23, 1953, the NKVD Chief, Lavrentiy Beria and six of his henchmen: Vsevolod Merkulov, Bogdan Kobulov, Sergey Goglidze, Vladimir Dekanozov, Pavel Meshik, and Lev Vlodzimirskiy were executed by firing squad in Moscow, Russia.

  
Lavrentiy Beria

No comments:

Post a Comment